Informacje

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI I DŁUŻNIKÓW

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór wierzyciela:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

-------------------------------------------------------------------------------------------

OGNIVO - Poszukiwanie rachunków bankowych

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelaria wdrożyła system OGNIVO - system poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Powstał on przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z Krajową Radą Komorniczą i jest częścią systemu OGNIVO prowadzonego przez KIR S.A. System  umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy naszą kancelarią  a bankami.

-------------------------------------------------------------------------------------------

CEPIK
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelaria uzyskała dostęp i wdrożyła system on-line udostępnienia danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w drodze teletransmisji za pośrednictwem Portalu Informatycznego CEPiK.

-------------------------------------------------------------------------------------------

EPU - Elektroniczne postępowanie upominawcze

-------------------------------------------------------------------------------------------

KANCELARIA DZIAŁA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO POSTĘPOWANIA UPOMINAWCZEGO:

-------------------------------------------------------------------------------------------